Kalendář

<<9 / 2022>>
MoTuWeThFrSaSu
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Zobrazit kalendář

Certifikáty

Certifikát společnosti Scio

Projekty školy

Zápis pro děti cizince do MŠ a ZŠ – v souvislosti s válkou na Ukrajině

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ K ZÁKLADNÍMU A PŘEDŠKOLÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023 Pro děti cizince v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Traplice, okres Uherské Hradiště, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, dále v souladu se Zákonem č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, stanovil průběh a podmínky, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí cizinců k předškolnímu a základnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Traplice, okres Uherské Hradiště, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Traplice, Traplice 375, ve školním roce 2022-2023, který se v řádném termínu koná:
dne 7. 6. 2022 od 12:30 do 16:00 v ředitelně ZŠ a MŠ Traplice, Traplice 375.
 
Kritéria přijímání dětí do MŠ Traplice:
Předpokládaný počet přijatých dětí: 0
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, a pokud to umožní kapacita MŠ se přednostně přijímají:
1.     děti cizinci v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s pobytem v obci Traplice
2.     děti cizinci, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku s pobytem v obci Traplice, od nejstarších po nejmladší
3.     děti cizinci s místem pobytu mimo obec Traplice
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium
(kromě kritéria 1.), rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.
 
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.
K zápisu je nutné osobně doložit následující dokumenty:
·       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v českém jazyce či dvojjazyčné verzi, které jsou k dispozici na webových stránkách školy. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce bude postupováno dle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení předloží žádost jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, doklad totožnosti žadatele i dítěte,
·       Potvrzení o řádném očkování – k dispozici na webu školy.
·       Vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany nebo potvrzující razítko v cestovním pase.
Žádost o přijetí za dítě podává:
·       zákonný zástupce dítěte dle § 183 odst. 7 školského zákona· osoba, která má dítě svěřené do péče,
·       obecný opatrovník (určený soudem),
·       ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 6. 2022 na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.
 
 
Kritéria přijímání dětí do ZŠ Traplice:
Předpokládaný počet přijatých dětí: 0 
1.     Do základní školy se přednostně přijímají děti s pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ, tedy děti s místem trvalého pobytu v obci Traplice, Jankovice, Košíky.
2.     Do základní školy se dále přijímají děti s pobytem mimo obec spádového obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Traplice.
3.     Do základní školy se dále přijímají děti s pobytem mimo obec spádového obvodu.
Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium
(kromě kritéria 1.), rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.
K zápisu je nutné osobně doložit následující dokumenty:
·       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v českém jazyce či dvojjazyčné verzi, které jsou k dispozici na webových stránkách školy. V případě přijetí přihlášky výhradně v ukrajinském jazyce bude postupováno dle § 16 odst. 2 správního řádu a účastník řízení předloží žádost jak v originálním znění, tak v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. 
·       Pokud je třeba – žádost o odklad povinné školní docházky.
·       Doklad totožnosti žadatele i dítěte,
·       Vízový štítek nebo záznam o udělení dočasné ochrany nebo potvrzující razítko v cestovním pase.
Žádost o přijetí za dítě podává:
·       zákonný zástupce dítěte dle § 183 odst. 7 školského zákona· osoba, která má dítě svěřené do péče,
·       obecný opatrovník (určený soudem),
·       ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 20. 6. 2022 na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem.
Prohlášení o přístupnosti
© 2011 - Základní škola a Mateřská škola Traplice • Realizace web studio dat